Περιβαλλοντική Διπλωματία

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο πεδίο της διπλωματίας στο οποίο τα κράτη και διεθνείς, μη κυβερνητικοί οργανισμοί συνεργάζονται και διαπραγματευτεύονται σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η περιβαλλοντική ασφάλεια, οι περιβαλλοντικές απειλές και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόληψη περιβαλλοντικών συγκρούσεων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν προβλήματα πολιτισμού και δημοκρατίας λόγω των διεθνών τους διαστάσεων και της φύσης τους. Για τη διευθέτησή τους, απαιτούνται αλλαγές τόσο στις επιλογές των πολιτικών των κρατών όσο και στη συμπεριφορά του κάθε πολίτη. Σε αυτό το σημείο, στόχος του Τομέα Περιβαλλοντικής Διπλωματίας του Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει στην κάλυψη του κενού ενημέρωσης των πολιτών μέσω δράσεων που θα αναδεικνύουν τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, θα ενημερώνουν για τα οφέλη της «πράσινης ενέργειας» και για όλες εκείνες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επιφέρουν περιβαλλοντική υποβάθμιση και κλιματική αλλαγή. Τέλος, Ο Τομέας Περιβαλλοντικής Διπλωματίας θα ασχολείται με την επιστημονική έρευνα επί των προαναφερθέντων θεμάτων, καθώς και με τον τρόπο διασύνδεσής τους με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που σχετίζεται με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Print Friendly, PDF & Email