Οι Στόχοι

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, ως ο πρώτος και μοναδικός εκφραστής αυτής της ιδέας στην Ελλάδα, αποσκοπεί να αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πτυχες της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Το Ελληνικό Ινιστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας αποβλέπει πρωτίστως στη μελέτη, ανάλυση, διάδοση καί προβολή με κάθε μέσον, όλων των πτυχών τής Πολιτιστικής Διπλωματίας. Συγκεκριμένα οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν την δημιουργία καί την προαγωγή τού πολιτισμού στην Ελλάδα καί στο εξωτερικό, ιδία δε στις ανα τον κόσμο κοινότητες τών Ελλήνων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πολιτισμού καί ανάδειξης του, καθώς καί την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη τών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

  • Με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν στη δημιουργία και την προαγωγή του πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Με την ενίσχυση της δημόσιας συνειδητοποίησης και εικόνας τού ρόλου της πολιτιστικής διπλωματίας.
  • Με την επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών που εκουσίως υπηρετούν την Πολιτιστική Διπλωματία σε κάθε μορφή.
  • Με την έρευνα και τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτιστικής ανάπτυξης και την ευρεία δημοσιοποίησή τους.
  • Με υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ανάδειξή της σε διεθνές επίπεδο.
  • Με διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, εκδόσεων, εκθέσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, καθώς και τη δημοσίευση μελετών και ερευνών συναφών με τους σκοπούς τού Ινστιτούτου.
  • Με τη συλλογή, προστασία και διάσωση ιστορικών αρχείων, έργων, ιχνών καί μνημείων τού Ελληνικού Πολιτισμού.
  • Με τη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση τών ελλήνων δημιουργών και των έργων τους, αλλά καί μελετών ή ερευνών, συναφών με τους σκοπούς τού Ινστιτούτου.
  • Με τη θεσμοθέτηση της απονομής βραβείων και υποτροφιών σε πρόσωπα, ομάδες, φορείς ή ενότητες προσώπων, που διακρίνονται με το έργο τους στο πεδίο της υπηρεσίας τών σκοπών του Ινστιτούτου.
Print Friendly, PDF & Email